หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
  ตำบลพนมเศษ เป็นหนึ่งในจำนวน 10 ตำบลในเขตอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวอำเภอท่าตะโกประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43,547 ไร่ หรือประมาณ 69.68 ตารางกิโลเมตร  
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    5,036     คน    แยกเป็น

ชาย  จำนวน  2,432   คน คิดเป็นร้อยละ   48.29

หญิง จำนวน 2,604  คน คิดเป็นร้อยละ   51.71
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,793    ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        72.27 คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรตำบลพนมเศษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ปลูกแตงโม รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
      ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังมหากร อ.ชุมแสง จจ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านพนมเศษใต้ 450 464 914 344  
2   บ้านหนองจิกโค้ง 24 23 47 23
  3   บ้านกระทุ่มเจ้า 123 136 259 93  
4   บ้านคร่อเรียงราย 302 367 669 246
  5   บ้านหนองครก 166 194 360 116  
6   บ้านพนมเศษเหนือ 580 602 1,182 399
  7   บ้านหัวปริก 355 364 719 259  
8   บ้านแหลมกระทุ่ม 42 42 84 34
  9   บ้านคลองขุด 123 131 254 77  
  10   บ้านแหลมประดา 117 124 241 87  
  11   บ้านรางบัวพัฒนา 150 157 307 115  
    รวม 2,432 2,604 5,036 1,793
  ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 

ตำบลพนมเศษมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ ราบลุ่ม มีเขาพนมเศษตั้งอยู่กลางตำบล ในฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎรบางหมู่บ้าน ในฤดูแล้ง จะขาดน้ำทำการเกษตร ส่วนใหญ่ประชากรจะมีอาชีพปลูกข้าวและ ปลูกแตงโมสลับกัน
ตำบลพนมเศษ มีอากาศแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

ฤดูฝน