หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โ [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่องรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมา [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศา เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
 
 
 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-00 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึก) พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก หมู่ที่ 7 บ้า [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยร่วม ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/1322 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/1321 เรื่อง การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่ [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
 
 
ตระกร้าถัก
วัดพนมเศษใต้