หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพน [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนัก [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
 
 
 
อบต.บึงปลาทู ประกาศคำนวลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.สร้อยละคร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงปลาทู ประกาศคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางมะฝ่อ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ครั้งที่ 1/2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายสะพานตายงค์ จุดเริ่ม [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมดาดเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยแ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.พุนกยูง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.เขากะลา ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ช่องแค ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ถนนลูกรังบดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ช่องแค ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 7 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ช่องแค ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองเบน นายเชลงศักดิ์ อนวัช นายกเทศมนตรีตำบลหนองเบน ได้เรียกประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าส่ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
ตระกร้าถัก
วัดพนมเศษใต้
 
 
 
นว 0023.3/1382 เปลี่ยนแปลงแผนตรวจติดตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1375 การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว0023.3/ว1372 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1374 แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/ว54 แผนการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/61 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมเเซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/60 เเจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเททโนโลยีสารสนเทศฯ DLTV เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1406 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งเเวดล้อม  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1405 วันครู 16 มกราคม 2564  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1404 เเนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1410 แนวปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริการหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว1027 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรเเสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตว์เเพทย์ สาขาต่างๆ ประจำ พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1183 เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1181 รายงานผลการปฏิบัติงานเเละผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เเละผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/1186  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้เเก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
 
 
 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว46  [ 11 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 11  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 63  ตอบ 0  
แจ้งจองคิวขำระภาษีร้านค่ะ (17 ส.ค. 2563)    อ่าน 389  ตอบ 0  
 
 
 
 


จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) บริเวณถนนส [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนน(กลบหลุมบ่อ) ถนนสายหมู่ที่ ๕ ถ [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนน เริ่มจากสายนานางสาวนิภาพร ประ [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมารถแบคโฮว์ซ่อมแซมท่าสูบ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาเช้าเครื่องสูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๙ ตำ [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสู่บ่อประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ทางหน้าผาก จำนวน ๒ เครื่อง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า 2 ชั้น รถยนต์ส่วนกลา [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและนำ้ยางมะตอย [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเริ่มจากบริเวณนานายวิสูตร์ ศรี [ 26 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ บริเวณคลองสายหมู่ที่ [ 26 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๒ เส้น หมู่ที่ ๖ ต [ 26 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-876-573
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พนมเศษ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล