หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจัดซื้อถังขยะ จำนวน 6 ใบ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อผ้าออแกนซ่า (60 หลา) สีฟ้า จำนวน 2 ม้ [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาเพื่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ขององค [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
 
 
 
อบต.นาขอม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เขากะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุม [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.เขากะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุม [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.โกรกพระ กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม ๕ ส. [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (หัวฉีดน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 รายก [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 6 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สระทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 83- [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่างิ้ว รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.อ่างทอง กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าส [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.สายลำโพง ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งทอง โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
ตระกร้าถัก
วัดพนมเศษใต้
 
 
 
ที่ นว 0023.5/2796 การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว1215 โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดนครสวรรค์ [ แนบ1 ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17852 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/ว17853 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว17744 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 1191 รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลักกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17564 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ 1208 เลื่อนการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท ครั้งที่ 3/2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว 17747 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.4/ว 1211 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามภารกิจสำคัญ  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.5/17603 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17497 การจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 17505 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1200 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1201 ตอบข้อหารือของจังหวัดพิษณุโลก กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
 
 
 
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (20 เม.ย. 2565)    อ่าน 97  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 464  ตอบ 1  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 558  ตอบ 0  
 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโ [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโ [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโ [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเต [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๑ ตำ [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิด [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายนานายประยูร นวลลออ ถึงนานายหวั่น [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากสะพาน หมู่ที่ ๕ ถึงหน้าวัดพนม [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายโค้งหมอเภา ถึงหนองบอน หมู่ที่ ๕ [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายนานายลำดวน แจ่มสกุล ถึงนานายดำรง [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายนานางน้ำอ้อย สังขระชัฎ ถึงนานายล [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากกั๊กนานายพิชัย สุขหา ถึงนานาย [ 25 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม [ 11 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม [ 11 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม [ 11 ก.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-876-573
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พนมเศษ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
E-Service