หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
147. จำนวนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
  2. ภาพถ่าย
  3. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
  4. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
  5. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
  หน่วยที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  หน่วยย่อยที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
148. การจัดทำและดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ
  2. ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัย ที่เกิดซ้ำในพื้นที่
  3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการตามแผนฯ
  5. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
  6. ภาพถ่าย
  7. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
  8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
149. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แผนงาน/โครงการ
  3. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  4. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. ภาพถ่าย
  6. การเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผ่นพับ เป็นต้น
  7. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
150. จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  1. แผนงาน/โครงการ
  2. ภาพถ่าย
  3. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  4. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  6. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
151. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  1. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  2. ภาพถ่ายกิจกรรม
  3. รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  4. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
  5. สถิติเรื่องร้องเรียน
152. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยนอกเหนือไปจากการให้ความรู้
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2. แผนงาน/โครงการ
  3. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
  4. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. ภาพถ่าย
  6. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  7. ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563
  8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
153. การบริหารจัดการและดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)
  1. คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)
  2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ
  4. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
  5. ภาพถ่าย
  6. การรายงานผลการดำเนินงาน
154. การส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ หรือประกาศ
  3. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือประกาศ
  4. ภาพถ่าย
 
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 24