หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
179. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
  1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  2. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  3. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
  4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, ภาพถ่าย, แผ่นพับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
180. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
  1. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
  2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย เช่น รูปถ่าย รายงานการประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ที่แสดงว่าได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ
  3. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/คำสั่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
  4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นพิจารณาหรือเพื่อทราบ
  หน่วยที่ 2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
181. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation)
  1. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
  2. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
  3. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
  4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
  5. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
182. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 พร้อมหนังสือนำส่งรายงานให้ ผู้กำกับดูแล
  2. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการประชุมสภาท้องถิ่น
  3. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ: ITA ปี 2562/2563 หรือ ITA 2564
  หน่วยที่ 3 การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
183. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
  1. คำสั่งกำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. ช่องทางการร้องเรียน
  3. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์
  4. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พร้อมผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
184. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA
  2. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต
  3. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
  4. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์
  5. มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หน่วยที่ 4 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
185. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้จากหน่วยงาน ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
  เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็นถึงการได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติ ในปี พ.ศ. 2561 – 2563 จากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน หรือองค์กรภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ
186. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
  หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
<< หน้าแรก...     19      20      21      22     (23)     24