หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 


นายชรินทร์ งามขำ
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมเศษ
 


นายสุทิพย์ กลิ่นทอง
รองประธานสภา


สิบเอกวินัย แสนงาม
เลขาสภา
 
 


นาย สมยศ แก่นทรัพย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายวีระ แดงอร่าม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายสมพงษ์ คล้ายแจ้ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายอันชัน โมรา
สมาชิกสภา หมู่ที่2


นาย เสฎฐวุฒิ กลิ่นเกษร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นาย มะโนต ช้างชนะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นาง อนุช โพธิ์หอม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นาง มลิ สว่างเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นาย คามิน แช่มสกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นาย ประเสริฐ กล่ำสกุล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นาย ศุกล อินทวงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นาง อรุณ ชมภูนุท
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6