หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  19 ต.ค. 2563 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 พ.ย. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562  2 ต.ค. 2562 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  1 ก.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  19 มิ.ย. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการบันทึกประชุมคณะทำงาน จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ประจำปี 2562   11 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ในภาพรวม  4 ม.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อ อบต.พนมเศษ ผ่าน Line QR Code  4 ม.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  20 ธ.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  21 พ.ย. 2559 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  12 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564  22 ธ.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  22 ธ.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  17 ธ.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  16 ธ.ค. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  9 ต.ค. 2563 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  5 ต.ค. 2563 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25 ก.ย. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  28 ส.ค. 2563 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจำทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  3 ก.ค. 2563 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7