หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  19 ต.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 พ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562  2 ต.ค. 2562 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  1 ก.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  19 มิ.ย. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการบันทึกประชุมคณะทำงาน จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ประจำปี 2562   11 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ในภาพรวม  4 ม.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อ อบต.พนมเศษ ผ่าน Line QR Code  4 ม.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  20 ธ.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  21 พ.ย. 2559 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  9 ต.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  5 ต.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25 ก.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  28 ส.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจำทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓  3 ก.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  3 ก.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง   19 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  15 มิ.ย. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563  2 มิ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม  27 พ.ค. 2563 18
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6