หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   17 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562   15 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ2562   4 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3   19 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   19 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562   2 พ.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 เม.ย. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562   20 มี.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562   28 ก.พ. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลพนมเศษ เรื่องปะกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการขุดสระน้ำบริเวณตรงข้ามวัดคร่อเรียงราย หมู่ที่ 4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   18 ก.พ. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายแหลมประดาหมู่ที่.10 – บ้านหนองครก หมู่ที่.5 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   11 ก.พ. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   24 ม.ค. 2562 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจัดเก็บภาษี   24 ม.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ประจำงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1   21 ม.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 พ.ย. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี พ.ศ. 2561   14 พ.ย. 2561 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562   7 พ.ย. 2561 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561   31 ต.ค. 2561 68
  (1)     2      3      4