หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  9 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ  26 ธ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  25 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  17 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562  15 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ2562  4 ต.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  1 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3  19 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  19 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  2 พ.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  9 เม.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562  20 มี.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  28 ก.พ. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหาร่วนตำบลพนมเศษ เรื่องปะกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการขุดสระน้ำบริเวณตรงข้ามวัดคร่อเรียงราย หมู่ที่ 4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  18 ก.พ. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายแหลมประดาหมู่ที่.10 – บ้านหนองครก หมู่ที่.5 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  11 ก.พ. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  24 ม.ค. 2562 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจัดเก็บภาษี  24 ม.ค. 2562 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ประจำงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1  21 ม.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  15 พ.ย. 2561 85
  (1)     2      3      4      5