หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  19 ต.ค. 2563 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  28 ก.พ. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 พ.ย. 2562 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562  2 ต.ค. 2562 212
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  1 ก.ย. 2562 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  19 มิ.ย. 2562 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการบันทึกประชุมคณะทำงาน จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ประจำปี 2562   11 มิ.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ในภาพรวม  4 ม.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อ อบต.พนมเศษ ผ่าน Line QR Code  4 ม.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  20 ธ.ค. 2561 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  21 พ.ย. 2559 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  7 เม.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  12 ม.ค. 2564 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564  22 ธ.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  22 ธ.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  17 ธ.ค. 2563 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  16 ธ.ค. 2563 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4  9 ต.ค. 2563 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  5 ต.ค. 2563 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25 ก.ย. 2563 134
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7