หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พันลาน   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศง2562)   15 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ    15 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ    15 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ    15 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางตาหงาย   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปนะมาณ 2563   15 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครสวรรค์ออก   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรูปปั้นต่างๆ (สวนสุขภาพและสวัสดิการชุมชนตำบลนครสวรรค์ออก)   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านแดน   เข้ารับรางวัลคุณภาพตัวอย่างอาเซียนดีเด่นแห่งปี 2019   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านแดน   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โกรกพระ   โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคลากร เทศบาลตำบลโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโกรกพระ   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตารางกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระโดน   ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อเมนประปา ม.4   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปางสวรรค์   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปางสวรรค์   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เรื่องประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   15 ต.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ลาดทิพรส   การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดทิพรส ครั้งที่ 1/2562   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โกรกพระ   ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โกรกพระ   ข้อบังคับเทศบาลตำบลโกรกพระ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโกรกพระ   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โกรกพระ   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โกรกพระ   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   15 ต.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2654