หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการส่่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 193  
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564 ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 154  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 118  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
มาตรากรจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มี่ส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
  (1)