หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
คู่มือประชาชน
 
     

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  

การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
  

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

การขอรับการสนับสนุนนาอุปโภค-บริโภค
  

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  

การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
  

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

การแจ้งขุดดิน
  

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  

การแจ้งถมดิน
  

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  

การช่วยเหลือสาธารณภัย
  

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน
  

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
  

การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
  

การรับชาระภาษีป้าย
  

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน
  

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต)
  

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
  

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนามัน
  
(1)