หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
สังคมหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพนมเศษ มีลักษณะเป็นสังคมที่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
 
 

วัดพนมเศษเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดพนมเศษใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดคร่อเรียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

วัดคลองบอน หมู่ที่ 11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

สำนักสงฆ์จอมดอยเขาพนมเศษ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
ระดับเตรียมอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน      
โรงเรียนระดับอนุบาล รัฐบาล 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านคลองบอน      

โรงเรียนบ้านคร่อเรียงราย      

โรงเรียนบ้านพนมเศษ      
โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านคลองบอน      

โรงเรียนบ้านคร่อเรียงราย      

โรงเรียนบ้านพนมเศษ      
โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล 1 แห่ง

โรงเรียนบ้านพนมเศษ      
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมเศษ
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองบอน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 

ป้อมจุดตรวจตำบลพนมเศษ จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลพนมเศษ จำนวน 125 คน