หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 


ส.อ.วินัย แสนงาม
ปลัด อบต.พนมเศษ


นางสาวยลรดณ คุ้มภัย
รองปลัด อบต.พนมเศษ
 
สำนักปลัด
 


นางจารุพรรณ กลิ่นหอม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรัชนี จงเกษกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางดวงใจ ศรีบรรเทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจิรารัตน์ พาพุทธา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายวิเชียร แป้นอินทร์
ครู


นางสาวดวงดาว ภูเวียง
ครู