หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีความพร้อม

พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและชุมชน

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา เพื่อการบริการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

รณรงค์ ส่งเสริม ป้องกันและให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพดีทั่วหน้า

บำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพและเกิดความเป็นธรรม